34.0953889 -82.8174722 KEBA KAHN,KAHN 40,40 60,60 10